Parodontologické výkony

Provádíme celé spektrum parodontologických výkonů, včetně operačních, klasickou technikou i za použití laseru, se specializací na plastickou chirurgii parodontu, regenerativní operační metody a operace 10 W diodovým laserem.

Označené výkony provádíme za pomoci diodového laseru.

Níže uvádíme příklady některých z parodontologických výkonů.

Gingivektomie - provádíme laserem

Odstranění dásně. Je jednou z nejstarších chirurgických metod, která se používá při léčbě parodontitid a gingivitid (zánětů dásní). Odstraňuje se při ní vcelku nebo zčásti gingivální (dásňová) stěna parodontálního chobotu (kapsy). Provádí se:

 • U supraalveolárních parodontálních chobotů, zejména na vnitřní straně zubů (tj. na patrové straně zubů horní čelisti a jazykové straně zubů dolní čelisti).

 • V případech prodloužení klinické korunky zubu (před zhotovením výplně v krčkové části zubu nebo před zhotovením fixní protetické práce).

 • U hyperplazie ( nezánětlivého zbytnění ) dásně.

Gingivoplastika - provádíme laserem

Úprava dásně. Je obdobou gingivektomie, ale provádí se v menším rozsahu. Chirurgický zákrok je při ní omezen pouze na marginální gingivu (volnou dáseň nacházející se u krčku zubu).

Frenulektomie - provádíme laserem

Odstranění retní uzdičky (v oblasti středních řezáků) nebo postranních slizničních řas (v oblasti špičáků). Provádí se v případech tzv. vysokého úponu frenula nebo slizničních řas, tedy u stavů, kdy se retní uzdička upíná příliš blízko k zubním krčkům. Vysoký úpon retní uzdičky může mít za následek ústup dásní, obnažování zubních krčků a vznik jejich zvýšené citlivosti. Také může bránit provádění řádné ústní hygieny a tím se nepřímo podílet na vzniku zubního kazu.

Prohloubení vestibula - provádíme laserem

Chirurgický zákrok na parodontu směřující k odstranění tzv. mělkého vestibula, tj.stavu, kdy buď zcela chybí připojená = pevná dáseň nebo je její šíře nedostatečná). Mělké vestibulum může mít za následek stejné potíže jako vysoký úpon retní uzdičky či postranních slizničních řas. K prohloubení vestibula lze použít tyto chirurgické metody.

 • Fenestrace - metoda, kdy je chybějící připojená gingiva (dáseň) nahrazena pooperační jizvou.

 • Záměna laloků - připojená gingiva je zde nahrazena tzv. Edlánovou mukózou – nerohovějící sliznicí pevně lpící k novotvořenému periostu dásňového výběžku.

 • Epiteliální štěp - v měkkých tkáních se vytne tzv. fenestrum (okénko), které se následně kryje volným epiteliálním štěpem odebraným nejčastěji z tvrdého patra. Tím získáme ve vestibulu novou rohovějící gingivu.

 • Apikálně posunutý lalok

Krytí zubních krčků

 Metody, které se používají ke krytí obnažených zubních krčků, tzv. gingiválních recesů, můžeme rozdělit do několika skupin:

Lalokové operace

Lalokové operace využívají ke krytí obnažených zubních krčků posun parodontální tkáně z okolí recesu na jeho pozici. Nejčastěji se jedná o tzv. stopkaté laloky, kdy je mobilizovaná tkáň parodontu (laloku) spojena s donorovou oblastí stopkou, takže nedochází k porušení cévního zásobení mezi posunovaným lalokem a donorovou (dárcovskou) oblastí. Tím jsou také zajištěny lepší podmínky pro hojení rány a nedochází k barevnému nesouladu mezi lalokem a okolní tkání. Podle směru přesunu laloku pak mají tyto operace své názvy.

 • laterálně posunutý lalok

 • koronárně posunutý lalok

 • můstkový lalok

 • metoda dvou papil

Volné štěpy

Volné štěpy využívají ke krytí obnažených krčků volného štěpu (autotransplantátu) odebraného nejčastěji z tvrdého patra a přeneseného do místa gingiválního recesu. Štěp může být epiteliální nebo pojivový. Nevýhodou volných štěpů je úplné přerušení cévního zásobení. U epiteliálního štěpu dochází k větším změnám v novém cévním zásobení, což je spojeno se změnou barvy štěpu. U pojivového štěpu je vznik nového cévního zásobení dokonalejší a nedochází tak ke vzniku barevné disharmonie.

 • epiteliální štěp

 • pojivový štěp

Augmentace alveolu

Chirurgická rekonstrukce měkkých tkání dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti. Provádí se u příliš úzkého nebo nízkého dásňového výběžku, a to před zhotovením fixní protetické práce nebo zavedením implantátu. Při augmentaci se využívají lalokové operace nebo epiteliální a pojivové štěpy.

Hemiextrakce

Provádí se u vícekořenových zubů (stoliček) horní nebo dolní čelisti v případech, že je velký rozdíl ve stupni postižení jednotlivých kořenů u jednoho zubu. Při hemiextrakci dochází k odříznutí a vytažení postiženého kořene zubu, při současném ponechání zbylé části zubu v čelistní kosti.

Uzavřená kyretáž - provádíme laserem

Navazuje na iniciální hygienickou fázi. Indikuje se u zubů s přetrvávajícími s mělkými až středně hlubokými parodontálními choboty po předchozím ošetřování. Provádí se v infiltrační či svodné anestézii pomocí kyret a ostrých jemných exkochleačních lžiček. Při uzavřené kyretáži se odstraňuje patologický obsah parodontálního chobotu – subgingivální (pod dásní umístěný) plak a zubní kámen, zánětlivá granulační tkáň, intoxikovaný zubní cement a defektní epitel z vnitřní strany dásňové stěny parodontálního chobotu.

Uzavřená kyretáž je výkon prováděný „naslepo“, často v úzkém a špatně přístupném parodontálním chobotu a patří tedy mezi nejobtížnější parodontologické zákroky. Výhodou zákroku je minimální úbytek tkání po výkonu (důsledek pooperačního smrštění), šetrnost pro pacienta a možnost zákrok v případě potřeby opakovat. O úspěšnosti kyretáže se můžeme přesvědčit opatrnou sondáží nejdříve za 10 až 12 týdnů po zákroku.

Otevřená kyretáž - provádíme laserem

Patří mezi chirurgické metody ošetření parodontu. Přistupujeme k ní v případě, že dochází k přetrvávání středně hlubokých a hlubokých parodontálních chobotů a to i po předchozí řádně provedené iniciální terapii, nejčastěji u pacientů s výraznější a nepravidelnou resorpcí (ztrátou) alveolární kosti. Provádí se v infiltrační nebo svodné anestézii pomocí kyret a ostrých exkochleačních lžiček. Princip zákroku je podobný jako u uzavřené kyretáže, ale provádí se pod přímou kontrolou zraku po předchozí mobilizaci mukoperiostálního laloku (naříznutí dásně a odtažení laloku od povrchu zubu). Po ošetření chobotů a povrchů zubních kořenů se provádí lehká osteoplastika.

Možnosti hojení tkání parodontu

Hlavním kritériem při hodnocení úspěšnosti terapie parodontitidy je likvidace;; parodontálních chobotů a známek zánětlivého postižení tkání parodontu. Ke zhojení parodontálního chobotu vedou dva základní léčebné postupy

Klasická terapie parodontitidy - Jejím cílem je zhojení parodontálního chobotu vytvořením tzv. dlouhého spojovacího (těsnícího) epitelu, obvykle bez vzniku nového periodoncia, alveolární kosti a zubního cementu – mluvíme o tzv. reparaci parodontu.

Regenerativní operační metody - Umožňují zhojení parodontálního chobotu a současně i novotvorbu alveolární kosti, zubního cementu a periodontálních vazů, vždy však za cenu operačního zákroku na parodontu.

Řízená tkáňová regenerace

Vychází z poznatku o možnosti regenerace tkání závěsného aparátu. Tyto tkáně jsou mezenchymálního původu a mohou zregenerovat pouze za předpokladu, že je těmto tkáním poskytnuta dostatečně dlouhá doba pro hojivé pochody. Toho lze dosáhnout zabráněním průniku epitelových buněk gingivy do ošetřeného parodontálního chobotu. Z těchto důvodů se při lalokové operaci vkládá mezi zub a okolní tkáně bariéra, tzv. periodontální membrána, která ve formě manžety obemyká krček zubu a zabraňuje průniku epitelií do hloubky ošetřeného chobotu. Periodontální membrána musí zcela překrývat kostní defekt a naléhat na 2-3 mm okolní kosti.

Indikace - Ztráta kosti v mezikořenovém prostoru molárů, intraalveolární 2-3 stěnné choboty u strategicky důležitých zubů, solitární gingivální recesy.

Postup:

 • plné odklopení mukoperiostálního laloku z obou stran zubu
 • ošetření nitrokostního defektu (jako u otevřené kyretáže)
 • úprava povrchu zubního kořene
 • vyplnění nitrokostního defektu kostním implantátem či transplantátem náhradní kostí
 • aplikace periodontální membrány a její fixace v žádané pozici stehem
 • repozice mukoperiostálního laloku a jeho sutura
 • aplikace parodontálního obvazu a poučení pacienta
 • zákrok se provádí v antibiotické cloně

© 2014 Zubní ordinace MUDr. Kutáčová | Design by: RN | Valid XHTML | CSS